Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO - Centralne smarowanie
Centralne smarowanie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe PHU VENTO Sp.j. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VENTO J.Kucharski A.Machnik i Spółka, spółka jawna (PHU VENTO Sp.j) ul.Powstańców 25A, 31-422 Kraków. NIP:676-000-06-87, zarejestrowana w KRS nr 0000010380
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców 25 A, 31-422 Kraków lub e-mail: biuro@vento.com.pl;
 3. Inspektor ochrony danych w PHU VENTO Sp.j. nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, związanych z profilem działalności Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);GUS, oraz pozyskane w trakcie wymiany korespondencji i przesyłanych dokumentów.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym – biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową firmy, kancelarie prawnicze, biura informacji gospodarczej, dostawcy systemów IT, z których korzysta PHU VENTO Sp.j.
 10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@vento.com.pl lub kontakt pisemny: PHU VENTO Sp.j. ul. Powstańców 25 A, 31-422 Kraków

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]